2-3-1-3 کارکردهای گوناگون اعتماد53
2-3-2 نظریه اقناع59
2-3-2-1 پیشگامان نظریه اقناع59
2-3-2-2 اقناع چیست؟61
2-3-2-3 هدف ترغیب62
2-3-2-4 شیوه های اقناع63
2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق64
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 روش تحقیق72
3-2 جامعه آماری72
3-3 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری73
3-4 ابزارگردآوری اطلاعات و داده‌ها73
3-5 روایی پرسشنامه74
3-6 پایایی پرسشنامه74
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها75
3-8 متغیرها75
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی (جداول یک بعدی)78

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی (جداول دوبعدی)120
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری132
5-2 نتیجه گیری و تحلیل134
5-3 پیشنهادهای تحقیق137
5-4 پیشنهاد برای محققین بعدی137
5-5 محدودیت‏های تحقیق137
منابع و مأخذ146
فهرست جداول
جدول صفحه
جدول شماره 1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت78
جدول شماره 2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن79
جدول شماره 3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل80
جدول شماره 4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات81
جدول شماره 5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبری بی بی سی فارسی82
جدول شماره 6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبر83
جدول شماره 7 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبری بی بی سی فارسی84
جدول شماره 8 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبر85
جدول شماره 9 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبری بی بی سی فارسی86
جدول شماره 10 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبر87
جدول شماره 11 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی88
جدول شماره 12 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبر89
جدول شماره 13 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری بی بی سی فارسی90
جدول شماره 14 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر91
جدول شماره 15 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبری بی بی سی فارسی از منابع معتبر خبری برای اخبار خود92
جدول شماره 16 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبر از منابع معتبر خبری برای اخبار خود93
جدول شماره 17 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی با مخاطبانشان94
جدول شماره 18 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبر با مخاطبانشان95

جدول شماره 19 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی در بیان اخبار96
جدول شماره 20 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبر در بیان اخبار97
جدول شماره 21 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبری بی بی‌سی فارسی98
جدول شماره 22 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبر99
جدول شماره 23 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی100
جدول شماره 24 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبر101
جدول شماره 25 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی102
جدول شماره 26 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبر103
جدول شماره 27 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی104
جدول شماره 28 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبر105
جدول شماره 29 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی106
جدول شماره 30 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبر107
جدول شماره 31 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی108
جدول شماره 32 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبر109
جدول شماره 33 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی110
جدول شماره 34 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبر111
جدول شماره 35 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی112
جدول شماره 36 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبر113
جدول شماره 37 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب القاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی114
جدول شماره 38 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسبالقاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبر115
جدول شماره 39 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی116
جدول شماره 40 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبر117
جدول شماره 41 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبری بی بی‌سی فارسی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری118
جدول شماره 42 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبر از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری119
جداول دو بعدی:
جدول 4- 43: جدول توصیفی مقایسه میانگین اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و BBC فارسی120
جدول4-44: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و BBC فارسی120
جدول 4- 45: جدول توصیفی مقایسه میانگین استفاده از سانسور در 2 شبکه خبر و BBC فارسی121
جدول4-46: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه استفاده از سانسور در 2 شبکه خبر و BBC فارسی121
جدول4-47: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین استفاده از سانسور در شبکه خبری BBC فارسی و122
اعتماد مخاطبین به این شبکه122
جدول4-48: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین استفاده از سانسور در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه122
جدول 4- 49: جدول توصیفی مقایسه میانگین استفاده از منبع خبری معتبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی123
جدول4-50: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه استفاده از منبع خبری معتبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی123
جدول4-51: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین استفاده از منبع خبری معتبر در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه124
جدول4-52: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین استفاده از منبع خبری معتبر در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه124
جدول 4- 53: جدول توصیفی مقایسه میانگین صحت خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی125
جدول4-54: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه صحت خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی125
جدول4-55: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین صحت خبر در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه126
جدول4-56: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین صحت خبر در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه126
جدول 4- 57: جدول توصیفی مقایسه میانگین سرعت انتشار اخبار در 2 شبکه خبر و BBC فارسی127
جدول4-58: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه سرعت انتشار اخبار در 2 شبکه خبر و BBC فارسی127
جدول4-59: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه128
جدول4-60: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه128
جدول 4- 61: جدول توصیفی مقایسه میانگین بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی129
جدول4-62: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی129
جدول4-63: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین بی طرفی در خبر در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه130
جدول4-64: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین بی طرفی در خبر در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه130
فهرست نمودارها
نمودار صفحه
نمودار شماره 1 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت78
نمودار شماره 2 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب سن79
نمودار شماره 3 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل80
نمودار شماره 4 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات81
نمودار شماره 5 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبری بی بی سی فارسی82
نمودار شماره 6 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبر83
نمودار شماره 7 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبری بی بی سی فارسی84
نمودار شماره 8 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبر85
نمودار شماره 9 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبری بی بی سی فارسی86
نمودار شماره 10 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبر87
نمودار شماره 11 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی88
نمودار شماره 12 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبر89
نمودار شماره 13 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری بی بی سی فارسی90
نمودار شماره 14 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر91
نمودار شماره 15 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبری بی بی سی فارسی از منابع معتبر خبری برای اخبار خود92
نمودار شماره 16 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبر از منابع معتبر خبری برای اخبار خود93
نمودار شماره 17 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی با مخاطبانشان94
نمودار شماره 18 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبر با مخاطبانشان95
نمودار شماره 19 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی در بیان اخبار96
نمودار شماره 20 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبر در بیان اخبار97
نمودار شماره 21 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبری بی بی‌سی فارسی98
نمودار شماره 22 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبر99
نمودار شماره 23 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی100
نمودار شماره 24 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبر101
نمودار شماره 25 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی102
نمودار شماره 26 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبر103
نمودار شماره 27 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی104
نمودار شماره 28 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبر105
نمودار شماره 29 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی106
نمودار شماره 30 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبر107
نمودار شماره 31 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی108
نمودار شماره 32 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبر109
نمودار شماره 33 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی110
نمودار شماره 34 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبر111
نمودار شماره 35 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی112
نمودار شماره 36 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبر113
نمودار شماره 37 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب القاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی114
نمودار شماره 38 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسبالقاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبر115
نمودار شماره 39 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی116
نمودار شماره 40 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبر117
نمودار شماره 41 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبری بی بی‌سی فارسی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری118
نمودار شماره 42 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبر از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری119
چکیده:
هدف اصلی تحقیق حاضر “مقایسه تطبیقی میزان اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و (bbc) فارسی” می باشد. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر تهران تشکیل می‌دهند که تعداد آنها ?،???،??? نفر است. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. روش کار به این صورت بوده که ابتدا تهران را به پنج منطقه جغرافیایی از نواحی شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم می کنیم. آن گاه از هر منطقه یک ناحیه و از هر ناحیه یک محله و از هر محله چند بلوک را بصورت تصادفی انتخاب می کنیم. در این تحقیق، حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید.
یافته های تحقیق نشان داد که استفاده از سانسور در شبکه خبری BBC فارسی کمتر از شبکه خبر است لذا افرادی که معتقد بودند استفاده از سانسور در شبکه خبری BBC فارسی کم است اعتماد بیشتری به این شبکه داشتند و افرادی که معتقد بودند استفاده از سانسور در شبکه خبر زیاد است اعتماد کمی به این شبکه داشتند. استفاده از منبع خبری معتبر در شبکه خبری BBCفارسی بیشتر از شبکه خبر است افرادی که معتقدند شبکه خبری BBC فارسی از منبع خبری معتبر استفاده می کند اعتماد بیشتری به این شبکه داشتند و افرادی که معتقدند شبکه خبر از منبع خبری معتبر استفاده چندانی نمی کند اعتماد کمتری به این شبکه داشتند. صحت خبر در شبکه خبری BBCفارسی بیشتر از شبکه خبر است افرادی که معتقدند اخبار شبکه خبری BBCفارسی دارای صحت خبری است اعتماد بیشتری به این شبکه داشتند و افرادی که معتقدند اخبار شبکه خبر چندان دارای صحت خبری نیست اعتماد کمتری به این شبکه داشتند. سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری BBCفارسی بیشتر از شبکه خبر است افرادی که معتقدند سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری BBC فارسی زیاد است اعتماد بیشتری به این شبکه داشتند و افرادی که معتقدند سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر کم است اعتماد کمتری به این شبکه داشتند.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 بیان مساله:
اساساً اهمیت وسایل ارتباطی جدید در توانایی فوق العاده آنها برای انتقال پیام است. تلویزیون های ماهواره ای در حاضر با توجه به گستردگی و نفوذ آنها در جوامع مختلف و همچنین توان بهره گیری از ابزارهای تأثیرگذاری یکی از مهمترین امکان های ارتباطی هستند، به گونه ای که از ماندگاری تمامی شش عنصر پیام (نوشته، تصویر، حرکت، صدا، کلام و موسیقی ) بهره می گیرند (معتمدنژاد، 1371، 98). در جهان امروز هیچ ملیت، گروه یا فرهنگی را نمی توان یافت که دستخوش تغییرات نشده باشند سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژیکی جدید یکی از توسعه های بین المللی هستند که باعث پدید آمدن روابط بین فرهنگی وسیعتر و متنوع‌تر شده اند. ماهواره های ارتباطی به افراد در سراسر جهان این امکان را می دهند تا به طور همزمان اطلاعات و اخبار جدید را دریافت کنند، ولی در این میان باید به تأثیرات این جریان اطلاعات بر فرهنگ های مختلف توجه کرد
Samovar, Porter, McDaniel, 2007:4)).
در ایران امکان دریافت شبکه های 30 ماهواره از حدود 80 ماهواره وجود دارد. 80 ماهواره برنامه‌های حدود 6800 شبکه‌ی تلویزیونی را پخش می کنند که از این تعداد، برنامه های حدود 3 هزار شبکه در ایران قابل دریافت است و حدود 78 شبکه فارسی برای مخاطبان برنامه پخش می‌کند (محمدخانی ملکوه، 1390، 301-300).
عملکرد رسانه های نوظهور فارسی زبان از جمله بی بی سی، خبر از سرمایه گذاری مدیران این رسانه ها در حوزه جنگ نرم است. اهداف اعلامی این شبکه متعدد و متنوع است و برخی از مهمترین نمونه های آن عبارتند از: پاسخ به نیاز مخاطبان، شکست انحصار تهران در پخش تلویزیونی، پر کردن خلاهای رسانه ای، پدید آوردن معیارهای نو در عرصه پخش برنامه های تلویزیونی به زبان فارسی. برخی از اهداف غیر اعلامی این شبکه نیز عبارتند از: تأثیرگذاری بر افکار عمومی در بلند مدت، تغییر نگرش و رفتار مخاطبان، ظرفیت سازی در ساختار فکری مخاطبان، موجه نشان دادن و ترمیم چهره‌ی غرب، ایجاد تریبون برای مخالفان و منتقدان نظام و ادامه‌ی پروژه براندازی نرم (همان منبع، 299).
بر اساس آمار اعلام شده هم اکنون حدود 70 درصد جمعیت شهرهای بزرگ از جمله تهران بیننده شکبه فارسی زبان بی بی سی هستند (بصیریان جهرمی، 1389).
اگر چه امروزه انتشار اطلاعات و اخبار در شبکه های مختلف تلویزیونی، نسبت به دیگر رسانه‌ها، سرعت و اهمیت فزاینده ای یافته است اما این، اعتماد بی قید و شرط مخاطب را تضمین نمی‌کند، شبکه خبری چه داخلی باشد و چه خارجی، در صورتی مخاطب خود را حفظ و اعتماد آن را جلب می کند که در عملکرد خود، حرفه ای بودن را اساس قرار دهد بنابر این، ارزیابی انتقادی، ساختاری و کیفی شبکه های خبری و تعیین دامنه ی کاری آنها در برخورد با نیازهای استفاده کنندگان و کاربران، ضروری به نظر می رسد (تربتی، نصیریان، 1391، 80) این تحقیق به بررسی اخبار شبکه بی بی سی فارسی و شبکه خبر می پردازد و میزان اعتماد به این شبکه ها را از نظر مخاطبان بررسی می کند.
1-2 ضرورت واهمیت تحقیق:
یافته‌ها نشان می‌دهد که ماهواره‌ها از نظر ساختار تکنولوژی روز به روز پیشرفته‌تر می‌شوند و در فرآیند نظام جهانی ارتباطات، دسترسی مخاطبان را آسان‌تر می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که در ایران با وجود توسعه شبکه‌های تلویزیونی و متنوع‌سازی برنامه‌های داخلی و حتی برخوردهای فیزیکی، دایره مخاطبان برنامه‌های ماهواره‌ای تنگ‌تر نشده است. تردیدی نیست که رسانه‌ها تأثیرگذاری عمیق و سریعی در شکل‌گیری نگرش‌ها و باورها نسبت به مسایل داخلی و بین‌المللی دارند و این مهم در کشور ما با حضور مثبت و فعال در عرصه‌های مختلف و با درک موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی و روی آوری رسانه‌ها به کار حرفه‌ای و رویکرد تولیدی محقق خواهد شد.
با توجه به تعداد قابل توجه بینندگان شبکه بی بی سی فارسی در ایران، آگاهی از تکنیک های اطلاع رسانی، اطلاع از چگونگی جذب، اقناع و اعتمادسازی در مخاطبان، توسط این شبکه، ضروری ترین مسئله‌ای است که مدیران رسانه ملی می توانند با این شناخت، به تقویت شبکه های داخلی و افزایش رضایت مخاطبان خود بپردازند.
در صنعت ارتباطات هیچ چیز مهمتر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد به رسانه ها نیست. اگر مردم یک جامعه مطمئن شوند که به آنها دروغ گفته نمی شود و سانسور اخبار و اطّلاعات به دلیل حفظ مصالح کشور است، آنگاه می توانند فقدان اطّلاعات و اعمال سانسور را تحمل کنند. این شرایط اعتماد مخاطبان به منبع پیام را همراه خواهد داشت. اعتماد به رسان? یکی از مهمترین دغدغه های فکری مسؤلان هر جامعه محسوب می شود و این موضوع تا جایی اهمیت دارد که اعتماد به رسانه همسطح با اعتماد به نهادهای سیاسی و حکومت در نظر گرفته می شود. اگر مخاطبان به اعتبار اخبار تلویزیون اعتقادی نداشته باشند، نمی توان از میزان تأثیرگذاری آن سخن گفت. در این صورت به تدریج رسانه های داخلی مخاطبان خود را از دست می دهند و مخاطبان به سمت رسانه های خارج از جامعه متمایل می شوند. پیشرفت تکنولوژی اطّلاع رسانی، دسترسی شهروندان جوامع را به منابع متعدد و متنوع پخش خبر آسان کرده است و این بحث وجود دارد که در ایران، گرایش به منابع اطّلاع رسانی خارجی همواره در حال افزایش می باشد (هاشم زهی و مهدوی، 1391، 178)
پژوهش حاضر سعی دارد مقایسه تطبیقی بین شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران و شبکه خبری بی بی سی فارسی زبان را در گستره فرصت‌های رضایت بخش و رقابت آن تجزیه و تحلیل نماید.
1-3 اهداف تحقیق:
1-3-1 هدف اصلی:
بررسی تطبیقی اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و BBC فارسی.
1-3-2 اهداف فرعی:
1. بررسی نقش استفاده از سانسور در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
2. بررسی نقش استفاده از منبع خبری معتبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
3. بررسی نقش صحت خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
4. بررسی نقش سرعت انتشار اخبار در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
5. بررسی نقش بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه.
1-4 سؤال‌های تحقیق:
1-4-1 سوال اصلی:
آیا اعتماد مخاطبین در 2 شبکه خبر و BBC فارسی متفاوت است؟
1-4-2 سوال‌‌های فرعی:
1. آیا استفاده از سانسور در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
2. آیا استفاده از منبع خبری معتبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
3. آیا صحت خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
4. آیا سرعت انتشار اخبار در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
5. آیا بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی در اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه نقش دارد؟
1-5 فرضیه‏های تحقیق:
1-5-1 فرضیه اصلی:
بین اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و BBC فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
1-5-2 فرضیه‌های فرعی:
1. بین استفاده از سانسور در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
2. بین استفاده از منبع خبری معتبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
3. بین صحت خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
4. بین سرعت انتشار اخبار در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
5. بین بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی و اعتماد مخاطبین نسبت به این دو شبکه تفاوت معنی داری وجود دارد.
1-6 تعریف مفاهیم:
1-6-1 اعتماد:
به تکیه و اطمینان کردن افراد به یکدیگر، به نهادها و سازمان ها یا به حکومت و حاکمان، اعتماد می‌گویند. (شاه‌محمدی بنی، 1389، 185)
1-6-2 مخاطب:
به افراد یا گروه هایی از افراد گفته می شود که انفرادی یا دسته جمعی پیام هایی را به ویژه از رسانه های جمعی دریافت می دارند. در اصل و در ابتدا به گروه هایی از مردم که برای شنیدن یک گفتار، سخنرانی یا بحث در یک جا جمع می شوند گفته می شود(گیل و آدامز، 233،1384).
1-6-3 اخبار:
مجموعه اطلاعات در باره رویدادها که در نشریه درج یا از رادیو و نلویزیون پخش می شود.مجموعه معمولا از تعدادی خبر و گزارش تشکیل می شود و ممکن است با یک یا چند تفسیر همراه باشد (محمدی فر، 1378، 21).
1-6-4 شبکه فارسی زبان بی بی سی:1
شبکه فارسی زبان B.B.C در 25 دی ماه سال 1387 همزمان با نزدیک شدن به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز به کار کرد. (http://qkhabar.com/Default.aspx)
1-6-5 شبکه خبر:
شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران2 که در تداول عامه با نام شبکه خبر و یا کانال شش شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. این شبکه به سبک شبکه‌های خبری مشهور جهان به پخش اخبار کوتاه و مشروح و برنامه‌های تحلیل خبر می‌پردازد (http://fa.wikipedia.org/wiki)
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 بخش اول: رسانه
2-1-1 تعریف رسانه:
“فرد اینگلیس” رسانه را چیزی می داند که تجربه را به دانش تبدیل می کند. وی می گوید: رسانه ها علاماتی را ارائه می کنند که به رویدادهای زندگی روزمره معنا می دهد (اینگلیس، 1377، 6).
رسانه های ارتباطی با توجه به تعداد افرادی که در جریان ارتباط با آن درگیر می شوند و از آن بهره می گیرند به سه گروه تقسیم می شوند:
وسایل ارتباط فردی: وسایلی که برای ایجاد ارتباط بدون واسطه بین شخص پیام دهنده (فرستنده) و شخص پیام گیرنده (گیرنده) مورد استفاده قرار می گیرد. مثل زبان، خط و …
وسایل ارتباط گروهی: وسایلی که هنگام ارتباط با واسطه و از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد. این وسایل می تواند گفتاری یا نوشتاری باسند. مثل تلفن، تلکس و ..
وسایل ارتباط جمعی: رسانه هایی هستند که برای تمامی گروه‌های جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از وسایل ارتباط جمعی بیشتر مطبوعات، رادیو و تلویزیون است (معتمد نژاد، 1371، 66-61).
منظور از وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایل ارتباطی است که بر اثر پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی و تمدن بشر در طول سال های اخیر به وجود آمده و ویژگی اصلی آن قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل و وسیع است (کازنو، 1376، 16).
رسانه های جمعی در معنای وسیع کلمه شامل کلیه وسایل ارتباطی است که در سطحی گسترده به انتشار اطلاعات، اخبار، عقاید و نظرات می پردازد. این وسایل دارای تنوع فراوانی است و طیف گسترده ای از ابزارهای کنترل اجتماعی از جمله: روزنامه ها، کتاب، رادیو، تلویزیون و شبکه های رایانه ای و …. را در بر می گیرد.
اوج شکوفایی تحقیقات و پژوهش های مربوط به فهم فرآیند ارتباط جمعی مربوط به دهه های 1970، 1960 است. در طی این سال ها موضوعات و مسائل خاصی همچون: آثار دراز مدت اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی رسانه ها و روابط آنها با جامعه و مخاطب، ریشه های اجتماعی و روانشناختی پاسخ‌ها و واکنش های مخاطبان، اشکال محتوا، به ویژه اطلاعات مربوط به اخبار و واقعیت در عرصه پژوهش های ارتباطی مطرح شد (حسینی پاکدهی، 1376، 2).
رسانه های همگانی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و امثال آنها و همچنین فرایند ارتباط همگانی در حال حاضر، بیش از هر زمان دیگری تحت بررسی و مطالعه دقیق و منظم قرار گرفته اند. این مطالعات و تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه های همگانی به عنوان نهاد مهم اجتماعی می کند. رسانه های همگانی صنعتی متحول و در حال رشد هستند. در این رابطه، شرایط و زمینه را برای استخدام نیروی انسانی، تولید کالاهای هنری و معنوی و ارائه خدمات فراهم می سازند. رسانه های همگانی در جامعه وسایل و ابزار قدرت هستند. همچنین آنها به عنوان جایگاهی به شمار می روند که از آنجا فرهنگ جریان می یابد. در این رابطه می توان گفت رسانه ها بر شیوه های رفتاری، نحوه سلوک ها و سلیقه های عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر می گذارد.
بدین ترتیب رسانه های همگانی به واسطه جامعیتی که دارا هستند می توانند سایر فرایندهای ارتباطی را در سطوح زیرین خود تحت تأثیر قرار دهند. بدون تردید، افراد بیشترین اطلاعات را مستقیماً از رسانه های همگانی دریافت می کنند (مهرداد، 1380، 9و13).
2-1-2 وظایف و کارکردهای رسانه:
کارکرد3 عبارت است از حاصل یا نتیجه نوعی وجود یا عمل (حرکت) اشخاص یا اشیاء و از جمله پدیده‌های لمس ناپذیر چون الگوهای فرهنگی، ساختار های گروهی و نگرش‌ها.
به دیگر سخن کارکرد به معنای نقش یا اثری است که هر پدیده در زنجیره ای از پدیده‌هایی که با آن مرتبط می‌باشد، باقی می‌گذارد. دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی، کارکرد را در همین معنا به کار گرفته است. ویلیام اسکیدمور4 معتقد است بهترین راه برای فهمیدن این واژه در نظر گرفتن آن به عنوان یک اثر است و فونکسیون هرعملی، اثر آن است.
مرتن5 نیز کارکردهای اجتماعی را به کارکردهای آشکار و پنهان و کارکردهای مثبت و منفی تقسیم کرده است، تا این تلقی به وجود نیاید که آثار اجتماعی یک رفتار یا نهاد اجتماعی، الزاماً از آثار آشکار و مثبت جامعه حکایت می‌کند (www.tebyan.net).
بنابراین هر سازمانی که در متن جامعه پدید می‌آید، باید دارای کارکردهایی در خدمت جمع و جامعه باشد و چنان تنظیم گردد که بتواند همانند یک تن، به صورتی هماهنگ، خدمات خود را به جامعه که منشا و موجد آن است، عرضه دارد. سازمان های ارتباطی نیز از این قاعده مستثنی نیستند وتقریباً همه محققان و دست اندرکاران مسائل و نیازهای جامعه، مخصوصاً صاحبنظران وسایل ارتباطی بدان اندیشیده اند (ساروخانی، 1385، 83). نیل پستمن6 معتقد است: در حقیقت این وسایل ارتباط جمعی هستند، که در بعد گسترده ای از یک سو نقش روزافزون خود را بر آنچه بدان وقوف می‌یابیم، با آن آشنا شویم، رویاروی آن قرار می‌گیریم، هر آنچه را که تجربه می‌کنیم و آنچه را که به عنوان تجربه می‌اندوزیم. آنچه را که به عنوان دانش می‌آموزیم و آن گونه که دانسته‌های خود را می‌سازیم و شکل می‌دهیم بر عهده گرفته‌اند و به آنها شکل و جهت می‌دهند: بلکه از سوی دیگر به گونه‌ای رو به تزاید به ما تحمیل می‌کنند که به چه بیندیشیم، چگونه بیندیشیم، چه و چگونه و چرا احساس کنیم، رابطه مان با خود و دیگران چگونه و به چه میزان باشد و… به بیان کلی، این وسایل ارتباط جمعی هستند که حاکمیت ما را برخود و بر اندیشه و بر احساس و ادراک ما و نیز بر روابط انسانی و اجتماعی ما از ما ربوده‌اند (پستمن، 1378، 15).
ژان کازنو درباره همین طرز اندیشه می‌نویسد: این اندیشه در نظر مردم چه عادی چه تحمیل کرده، رواج یافت که وسایل ارتباط جمعی قدرتی فوق تصور دارند و می‌توانند افکار فلسفی و سیاسی را منقلب نموده شکل تازه ای بدان بخشند و به اختیار تمامی رفتارها را هدایت نمایند. بر اساس همین اصل این عقیده رواج یافت که مبارزات انتخابی از طریق تلویزیون، موجبات القای انتخاب کنندگان را فراهم می آورد، زیرا حزبی که بیش از همه از تلویزیون استفاده می‌کند، لزوماً از انتخابات، پیروز بیرون خواهد آمد (ساروخانی، 1385، 98).
لاسول محقق ارتباطات و استاد حقوق در “ییل” در مقاله معروف خود “ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه” (1948) اینگونه تصریح می‌کند که کارکردهای ارتباطات اجتماعی به سه دسته ذیل تقسیم می‌شوند:
نظارت بر محیط: جمع آوری اطلاعاتی که جامعه درباره احتیاجات، مخاطرات و فرصت‌ها بایستی بداند تا بدین وسیله خود به مسایل اش پاسخ گوید.
همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط: به کار بستن پاسخ جامعه در مورد اطلاعات مربوط به سیاست‌گذاری، خود سازمان دهی، توزیع قدرت و مسئولیت‌ها و متحول ساختن الگوها به نحوی که مورد نیاز است.
جامعه پذیری: به نظر لاسول با گذر از دانش و ارزش های جامعه، به اندیشه اعضای درونگر و بی اطلاع می‌توان معنی بخشید. بنابراین در جامعه کودکان بزرگ می‌شوند تا در آینده شهروندان مسئول و مفیدی باشند و بزرگسالان نیز اطراف یک شبکه از علوم و عقاید با یکدیگر هم پیمان خواهند شد. (شرام، 1381، 88)
چارلزرایت به این سه کارکرد، سرگرمی نیز اضافه می‌کند، علاوه بر این کارکردها رسانه‌ها ممکن است کژکارکردها هم داشته باشند. نتایجی که مطلوب جامعه و اعضای آن نیست. یک عمل به تنهایی هم می‌تواند کارکرد و هم کژکارکرد داشته باشد.
کارکرد نظارت شامل اخباری است که رسانه‌ها فراهم می‌کنند و برای اقتصاد و جامعه ضروری است (مثل گزارش ترافیک، شرایط آب و هوایی و …). کارکرد نظارت می‌تواند موجب چندین کژکارکرد هم بشود. وحشت، احتمالاً از تأکید بیش از حد بر خطرات و تهدیدها در جامعه نتیجه می‌شود.
کارکرد7 همبستگی رسانه‌ها می‌تواند برای جلوگیری از تهدید ثبات اجتماعی به کار رود و اغلب افکار عمومی را کنترل و مدیریت نماید. این کارکرد وقتی به کژکارکرد تبدیل ‌شود، نقد به حداقل میرسد و دیدگاه اکثریت به حدی تقویت می‌شود که اقلیت راهی برای بیان عقاید خود ندارد و از قدرت به حدی محافظت و پشتیبانی می‌شود که ممکن است نیاز به نظارت و کنترل باشد.
با وجود این به خاطر ماهیت غیرشخصی رسانه‌های جمعی، ادعا شده رسانه‌ها در شخصیت زدایی از جامعه (کارکرد نامطلوب) نقش دارند. رسانه‌ها میانجی افراد شده و تماس شخصی را در ارتباط از بین می‌برند. همچنین این اتهام وارد شده است که رسانه‌ها به کاستن خرده فرهنگ ها و تقویت جامعه توده وار کمک می‌کنند. معنی جامعه توده وار این است که ما به خاطر رسانه‌های جمعی گرایش بیشتری پیدا می‌کنیم به اینکه به شیوه یکسانی صحبت کنیم، به شیوه یکسانی فکر کنیم و کنش و واکنش ما مثل هم باشد.
مبنای نظری این جامعه، این فکر است که هزاران ساعت قرار گرفتن در برابر رسانه‌ها موجب می‌شود میلیون ها نفر الگوهای نقشی را که رسانه‌ها نمایش می‌دهند، بپذیرند. در کنار این گرایش به یکدست‌سازی، این اتهام وجود دارد که رسانه‌های جمعی مانع رشد فرهنگی می‌شوند.
با ملاحظه بسیاری از ستون‌های روزنامه‌ها، گزارش‌های ویژه و برنامه‌های پرکننده وقت، احتمالاً مقصود از بخش اعظم محتوای رسانه‌ها، حتی روزنامه‌ها، سرگرمی است. سرگرم کننده بودن رسانه‌ها به گریز از مشکلات زندگی روزمره و پرکردن اوقات فراغت کمک میکند. رسانه‌ها میلیون ها نفر را در معرض فرهنگ توده ای هنر و موسیقی قرار می‌دهند. برخی اعتقاد دارند که رسانه‌ها ذائقه و سلیقه عمومی را از نظر هنری بالا می‌برند. در عین حال کسان دیگری استدلال می‌کنند که رسانه‌ها ترغیب به غفلت می‌کنند، هنر زیبا را خراب می‌کنند، سلیقه عموم را تنزل می‌دهند و مانع رشد توجه به هنر و تمجید می‌شوند. کارکردهای مطلوب و نامطلوب رسانه‌ها در جدول خلاصه شده است. (سورین و تانکارد، 1386، 453-450)
کاظم معتمد نژاد در کتاب “وسایل ارتباط جمعی خود” می‌گوید: به طور کلی نیازهای روزافزون گروه‌های وسیع انسانی به استفاده از وسایل ارتباطی برای این وسایل وظایف اجتماعی متعددی پدید آورده اند که به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1) وظایف خبری و آموزشی.
2) وظایف راهنمایی ورهبری.
3) وظایف تفریحی و تبلیغی (معتمد نژاد، 1379، 3)
نعیم بدیعی و حسین قندی نیز نقش رسانه‌های ارتباط خبری را چنین برشمرده‌اند:
1) تهیه و تنظیم و ارائه خبرها و گزارش‌های صحیح درباره وقایع مهم کشور و جهان.
2) حمایت از حکومت قانون و ناظر بر اجرای درست و تحقیق قوانین.

  • 1

پاسخی بگذارید