پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (943)

این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (944)

د: سوال پژوهش3 ز: سابقه علمی3 و:هدف پژوهش 4ه:روش پژوهش 4و: پلان کار 4مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت5گفتار اول: پیشینه بهائیت5بند اول: شیخیه5بند دوم: بابیت7بند سوم: بهائیت10بند چهارم:رهبران بهایی11 سایت منبع گفتار دوم: نقش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (934)

3-5.تحلیل خروجی نرمافزار SPSS553-6.خلاصه فصل سوم58فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها594-1.مقدمه594-2.بیان نتایج59فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها995-1.مقدمه995-2.خلاصه995-3.محدودیت های تحقیق1005-4.نتیجه گیری1005-5.پیشنهادات مبتنی بر تحقیق1025-6.پیشنهادات برای تحقیقات آینده103منابع فارسی104منابع اینترنتی105چکیده:همراه با پیشرفت تکنولوژی و با توجه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (935)

2-3-1-3 کارکردهای گوناگون اعتماد532-3-2 نظریه اقناع592-3-2-1 پیشگامان نظریه اقناع592-3-2-2 اقناع چیست؟612-3-2-3 هدف ترغیب622-3-2-4 شیوه های اقناع632-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق64فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1 روش تحقیق723-2 جامعه آماری723-3 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری733-4 ابزارگردآوری اطلاعات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (940)

3-2-3-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)333-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)353-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)؛393-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (936)

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63 3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64 3-4 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64 3-5 روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 653-7 مشخصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………… 663-8 فرآیند پژوهش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (937)

الف) قلمرو مکانی تحقیق: از نظر مکانی گستره تحقیق اداره و شعبه های بانک توسعه تعاون استان تهران و مدرسان بانک می باشد. ب) قلمرو زمانی تحقیق: از نظر زمانی گستره تحقیق سنجش واکنش فراگیران Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (938)

4. اغلب کشاورزان مورد مطالعه در صحنه‌ی زندگی اجتماعی در روستا عملاً گرایش پایینی به مشارکت با هم داشته‌اند و در فعالیت‌های کشاورزی نیز گرایش پایینی به استفاده از شیوه‌ی جدید تولید داشته‌اند.5. درآمد و Read more…

By 92, ago