پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3899)

4-3- نتایج مربوط به مشتقات اسپایروی 2- پیرازولینی به روش تک ظرف با استفاده از کاتالیزگر اسیدی (استیک انیدرید و استیک اسید)49جدول 4-5 .اطلاعات فیزیکی و طیفی C NMR13 مربوط به مشتقات A504-5- مراجع طیفی51فصل Read more…

By 92, ago