برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (944)

د: سوال پژوهش3 ز: سابقه علمی3 و:هدف پژوهش 4ه:روش پژوهش 4و: پلان کار 4مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت5گفتار اول: پیشینه بهائیت5بند اول: شیخیه5بند دوم: بابیت7بند سوم: بهائیت10بند چهارم:رهبران بهایی11 سایت منبع گفتار دوم: نقش Read more…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (943)

این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (940)

3-2-3-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)333-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)353-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)؛393-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (939)

2-4-1کدام رسانه ، کدام توسعه442-4-2رسانه حکومت و حفظ ارزش‌های مطلوب472-5 پیدایش خبرگزاری ها502-5-1ایران522-5-2 طرز کار خبرگزاری ها532-5-3آژانس خبری562-5-4نظام بین المللی نوین برای اطلاعات و ارتباطات572-5-5تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و خبرگزاری ها592-5-6خصوصی سازی تولید اطلاعات و Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (938)

4. اغلب کشاورزان مورد مطالعه در صحنه‌ی زندگی اجتماعی در روستا عملاً گرایش پایینی به مشارکت با هم داشته‌اند و در فعالیت‌های کشاورزی نیز گرایش پایینی به استفاده از شیوه‌ی جدید تولید داشته‌اند.5. درآمد و Read more…

پایان نامه ها

دانلود مقاله b (937)

الف) قلمرو مکانی تحقیق: از نظر مکانی گستره تحقیق اداره و شعبه های بانک توسعه تعاون استان تهران و مدرسان بانک می باشد. ب) قلمرو زمانی تحقیق: از نظر زمانی گستره تحقیق سنجش واکنش فراگیران Read more…

پایان نامه ها

مقاله دانلود b (936)

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63 3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64 3-4 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64 3-5 روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 653-7 مشخصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………… 663-8 فرآیند پژوهش Read more…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (935)

2-3-1-3 کارکردهای گوناگون اعتماد532-3-2 نظریه اقناع592-3-2-1 پیشگامان نظریه اقناع592-3-2-2 اقناع چیست؟612-3-2-3 هدف ترغیب622-3-2-4 شیوه های اقناع632-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق64فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1 روش تحقیق723-2 جامعه آماری723-3 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری733-4 ابزارگردآوری اطلاعات Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (934)

3-5.تحلیل خروجی نرمافزار SPSS553-6.خلاصه فصل سوم58فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها594-1.مقدمه594-2.بیان نتایج59فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها995-1.مقدمه995-2.خلاصه995-3.محدودیت های تحقیق1005-4.نتیجه گیری1005-5.پیشنهادات مبتنی بر تحقیق1025-6.پیشنهادات برای تحقیقات آینده103منابع فارسی104منابع اینترنتی105چکیده:همراه با پیشرفت تکنولوژی و با توجه Read more…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (3909)

3- پیشگیری ثالیثه: کاهش تخریب عمکردی15 فرد در اجتماع به علت بیماریهای روانی، پیشگیری ثالثیه نامیده می شود. با توجه به این تعریف هم روشهای درمانی در بیماریهای روانی مقاوم در این پیشگیری مطرح می Read more…